Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående er de gældende salgs- og leveringsbetingelser imellem UniDeko

ApS og kunden. Betingelserne fraviges ikke, medmindre andet er skriftligt

aftalt. UniDeko ApS er nævnt som “leverandøren”, og “bestilleren” er kunden.

§ 1 Tilbud og aftale:

Pkt. 1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudsdato.

Pkt. 1.2. Der er indgået en aftale, når bestillerens accept er modtaget af

leverandøren.

Pkt. 1.3. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde layout,

skitser, kreative oplæg, prøvetryk el. lign., er leverandøren berettiget til at få

dette arbejde betalt.

Pkt. 1.4. Tilbudet er betinget af, at:

– Materiale og processer kan bearbejdes som forudsat i tilbudet.

– Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for

samlet leverance, som anført i tilbudet.

– Det af bestilleren fremsendte materiale, svarer til leverandørens afgivne

tilbud.

§ 2 Pris:

Pkt. 2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering.

Pkt. 2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt

stigninger i materialepriser eller i øvrige omkostninger, er leverandøren

berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Pkt. 2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris, er leverandøren berettiget til

at kræve betaling for:

– Ekstra arbejde, som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet

leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

– Ekstra rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er

påbegyndt.

– Ekstra arbejde, som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end

aftalt i tilbudet.

– Hasteopgaver, hvor der kræves arbejde uden for normal arbejdstid

– Ekstra arbejde som følge af, at aftalen ikke kan gennemføres i en

kontinuerlig produktion, grundet bestillerens forhold.

§ 3 Levering:

Pkt. 3.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren,

dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

– Bestillerens handling eller undladelse.

– De i pkt. [8.1.] nævnte omstændigheder.

Pkt. 3.2. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer

leverandøren leveringstidspunktet.

Pkt. 3.3. Leveringssted er ab fabrik, med mindre leverandøren har påtaget sig

at levere varen til bestilleren. Er det tilfældet sker forsendelsen på bestillerens

regning og risiko, og levering anses for sket, når vare er overgivet til

selvstændig fragtfører.

§ 4 Betaling:

Pkt. 4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter

fakturadato.

Pkt. 4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid

gældende rente. Leverandøren beregner sig 1,5% pr. påbegyndt måned i

morarente ved forsinket betaling.

Pkt. 4.3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at

stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter

aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for

enhver udgift forbundet hermed.

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.:

Pkt. 5.1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og layout,

kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden

leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

Pkt. 5.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af

forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for

leverancen, er leverandørens ejendom.

§ 6 Forsinkelse:

Pkt. 6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [3.1.] følgende

forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med

aftalens indgåelse har præciseret betydning af, at levering sker til nøjagtig

bestemt tid.

§ 7 Fejl og mangler:

Pkt. 7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt

har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og

lignende.

Pkt. 7.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag, eller til at nægte at

modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt

specifikation.

Pkt. 7.3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindre levering på indtil 10% af

aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet

specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en

rimelig mere eller mindre levering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst

svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

Pkt. 7.4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld

leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister

bestilleren reklamationsretten.

Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske

inden for rimelig tid.

Pkt. 7.5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til,

at bestilleren selv tilvejebringer papir, tøj eller andet til leverancen.

Pkt. 7.6. Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller

indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren

nøjagtig instruktion om disses placering.

Pkt. 7.7. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede

numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer

indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes

eventuelle rettelser af numre ekstra.

§ 8 Ansvar:

Pkt. 8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede, har

leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

– Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget

forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

– I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.

– I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom

brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mangel på transportmidler,

almindelig vareknaphed og anden lignende force majeure situation.

Pkt. 8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1.

omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse

eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller

virksomhedens ophør.

Pkt. 8.3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance

eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold

over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved

det leverede.

Pkt. 8.4. Leverandøren er aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på

bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres

med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter

indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er

handlet med grov uagtsomhed.

Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avance tab og andet indirekte tab.

Pkt. 8.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til

reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger,

mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og

øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være

underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over

for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse

af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren

skadesløs for et sådant ansvar.

Pkt. 8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom,

som f.eks. originaler, materialer o.lign., som ikke er leverandørens, men som

er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave

eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder

leverandøren har udført.

Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller

beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans

folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og

undergang.

Tillægsbetingelser for reproarbejde:

Pkt. 8.7. Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar ved

trykningens begyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer

o.lign., kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab, men er

alene pligtig at levere nye, rettede trykforme.

§ 9 Underleverandører:

Pkt. 9.1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre

hos underleverandører.

§10 Købeloven:

Pkt. 10.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på

nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst

eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse

og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i

overensstemmelse med danske værnetingsregler.

§11Fortrolighed:

Alle personlige oplysninger, samt fremsendt materiale, vil altid blive

behandlet fortroligt, og kun være tilgængeligt for bestillerens medarbejdere,

samt eventuelle underleverandører, i forbindelse med produktion af det

bestilte.

§12Persondatapolitik:

Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold persondaSalgs-

og leveringsbetingelser | UniDeko | Banegraven 26 | 3550 Slangerup | CVR 37986860

taforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal

anvendes for UniDeko ApS løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven

hos UniDeko ApS, er iagttaget.

Kun ansatte hos UniDeko ApS har adgang til de oplysninger, der registreres

om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke

kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til UniDeko ApS videregives

eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen

personfølsomme oplysninger. Som registreret kunde hos UniDeko ApS, har du

altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i,

hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter

Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til

kontakt@unideko.dk.